Author: LHMH Human Resource

Officer/ Supervisor – ส่วนงาน Promotion

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่กำกัดเพศ
 3. อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านศูนย์การค้า หรือการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น
 6. มีทักษะในการเจรจา
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ขายพื้นที่ศูนย์การค้าที่รับผิดชอบ
 • Create งานในศูนย์การค้า
 • ทำรายงานสรุปข้อมูลการขาย
 • สำรวจร้านค้าตามศูนย์การค้า และสถานที่อื่น
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และศูนย์การค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับร้านค้า และติดตามในการจัดงาน Promotion

Officer – Human Resources (Internal Communication & Employee Relations)

Roles and Responsibilities:

 • Develop and deploy Human Resource communication plan including newsletter, news, articles, monthly magazine and internal projects.
 • Development and implementation of websites and social media.
 • Establish and maintain effective working relationships with department staff, news media representatives, various agency or public groups and organisations.
 • Planning, implementing and evaluating effective multi-media public information/communication campaigns and programs.
 • Exercise considerable individual initiative and independent judgment in applying and
  interpreting quality/communication policies and procedures, and departmental policies and procedures.
 • Event planning and coordination procedures.

Qualifications:

 • Bachelor Degree in Communication or Public Relations, Journalism and Mass Communication, Human Resources Management
 • Internal communications or experience with employee communication will be advantage
 • Strong hand-on experience and knowledge in developing and use of Digital & Social Media communications.
 • Strong Communication skills both Thai and English, Chinese will be a plus
 • Knowledge of journalism practices and written communications skills, including researching, writing, editing and producing all forms of written communication
 • Skill in verbal communications including presentation of complex, technical or sensitive information and negotiation skills
 • Excellent Teamwork & Positive Attitude
 • Work well under pressure

Manager/ Asst. Manager – Human Resources (Recruitment & Employee Relations)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม บัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารการสรรหาว่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กรอย่างน้อย 3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ ดำเนินการ และอยู่ระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น
 • มีความรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารโรงแรม และ/หรือการบริหารศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • งานว่าจ้างและทะเบียนประวัติ
 • ดูแลขึ้นตอนการลาออกและเกษียณอายุพนักงาน
 • จัดทำรายงานประจำปีและการจ้างงานคนพิการ
 • งานบริการข้อมูลการพนักงาน HR Information System
 • งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน
 • จัดระบบงาน และจัดทำวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนงบประมาณประจำปีเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก กิจกรรมสัมพันธ์
 • งานอื่นฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง:

Knowledge ความรู้/

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, ด้าน Technical Skill การนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ประยุกต์งาน HR กับสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และ Focus on Customer ความรู้กฎหมายแรงงานเชิงลึก กฎหมายอาชีวอนามัยฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Skill ทักษะ/             

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel
 • Problem Solving    ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Communication     การสื่อสารโดยใช้คำพูดได้ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์
 • Competency Based Interview การสัมภาษณ์ด้วยพื้นฐานความสามารถ

Attribute คุณลักษณะ/

 • Innovation ส่งเสริมกิจกรรม Knowledge Management ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • Leadership :Strategic เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • Flexibility มีสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานในทุกระดับ
 • Building Relationship การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายใน และลูกค้าขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงาน
 • Team work ทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ

Officer/ Asst. Manager Leasing – (food 1, minishop 1)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Management, Business Administration, or any related fields.
 • Age 25 years old or above, all genders are welcomed.
 • At least 2 years working experience
 • Excellent command in English
 • Good communication and negotiation skills
 • Good personality, friendly, trendy.
 • Experiences in Sales & Marketing and/or Customer Service in retail industry would be a plus.

Key Responsibilities:

 • Coordinate with business brands and persuade them to lease the area in every project of the company.
 • Follow market trends and updates
 • Conduct report as assigned
 • Coordinate within the organization

Officer/ Asst. Manager Leasing – fashion brand (2)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Management, Business Administration, or any related fields.
 • Age 25 years old or above, all genders are welcomed.
 • At least 2 years working experience
 • Excellent command in English
 • Good communication and negotiation skills
 • Good personality, friendly, trendy and interested in fashion.
 • Experiences in Sales & Marketing and/or Customer Service in retail industry would be a plus.

Key Responsibilities:

 • Coordinate with fashion brands and persuade them to lease the area in every project of the company.
 • Follow market trends and updates
 • Conduct report as assigned
 • Coordinate within the organization

Officer/Sr. Officer Retail Marketing Communication (1)

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ: ชาย/ หญิง
 • อายุ: 25 – 30 ปี

ประสบการณ์:

 • เคยมีประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติ:

 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ สร้าง brand กับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ดูแลสื่อทั้ง Online และ Offline ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลภาพลักษณ์องค์กร และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่อีเมล์: HR@lhmh.co.th

 

 

*NEW ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา (พนักงาน 16 ตำแหน่ง)

1. แผนกบริหาร

1.1 ตำแหน่ง: IT Support – Hardware & Network

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

งานทางด้าน IT ให้กับทุกฝ่ายงานของบริษัทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอบรมความรู้ทางด้าน IT ให้กับพนักงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เครือข่าย LAN/WAN , Server , Hardware และ อุปกรณ์ IT

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท

– งานส่งอุปกรณ์คอมฯ ซ่อม

– Support งานด้านแคชเชียร์ (งานโปรโมชั่น) และ Food Court

– Support งานด้านระบบเครือข่าย LAN, WAN และ เครื่อง Server: Mail Server, Domain Server, File Server, Database Server, Antivirus Systems, Internet Account Dial up

– Support User ที่ใช้ Software Ada POST, ประกันสังคม, Time, Finger Scan, ประชาสัมพันธ์

– Training เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ร้องขอ)

– Support พนักงานให้ทำงานราบรื่นตลอดเวลา

– Backup และ Restore ข้อมูลและระบบ

– ดูแลระบบ Wifiลูกค้า @terminal21 ให้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ทั้งสัญญาน และ ระบบออก Password

– ดูแลระบบสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage Floor Directory และ จอ LED

– งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

– มีความสามารถในการดูแลงานด้าน Network, Server, ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม   ประยุกต์ Database, จัดทำ Web Site, วางระบบเครื่องข่าย LAN, Systems Analyst Manage Server

– ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนอดกลั้น ใจเย็น และรอบคอบ

 

1.2 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ Revenue & Contract (รายได้และสัญญา)

คุณสมบัติ:

เพศ หญิง           อายุ 25-45 ปี

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์:

 1. มีประสบการณ์ในการทวงหนี้
 2. หากเคยติดตามหนี้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากลูกหนี้ในกรุงเทพเพียงอย่างเดียวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่น:

 1. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 2. มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

 1. ติดตามทวงถามหนี้ค่าเช่า – ค่าบริการ และอื่นๆ ได้ตามกำหนดเวลา
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการติดตามค่าเช่า ฯลฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

2. แผนกกิจกรรม & การตลาด

2.1 ตำแหน่ง: Event & Activity

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ จากองค์กรนอกต่างๆ

– ติดต่อกิจกรรมจากองค์กรนอกให้มาใช้บริการของศูนย์ฯ เพื่อสร้างTraffic และเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์ฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างสรรค์กิจกรรมและประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน

– จัดทำและจัดหางานกิจกรรมที่แปลกใหม่+ทันสมัยและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ

-ปฏิบัติกิจกรรม Concept, กิจกรรมการแข่งขัน, การประกวด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาได้

-เปิดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าเพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ

– ติดตามข้อมูลกิจกรรมและโปรโมชั่นตามศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุป ประมวลผลการออกสำรวจ

– สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทฯที่มี HI-LIGHT ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหน่วยงานการแสดงต่างๆและองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม (SPONSOR)

– พิจารณารูปแบบของกิจกรรม และประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

– ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์กิจกรรม

– ทำสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังจบงานทุกครั้ง สรุปผลแบบสอบถาม+ขอบคุณ(SPONSOR) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมเบื้องต้นได้ พร้อมหาทางแก้ไข

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีในการทำงานด้าน Event Marketing

– มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล, คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

2.2 ตำแหน่ง: Art & Creative

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

 • รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อต่างๆกำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่+บรรยากาศ+เวที+ฉาก+ซุ้มนิทรรศการ+ป้ายชื่อร้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม
 • ส่งแบบ+ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงาน พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิต supplier ให้ได้ตามแบบที่วางไว้ เซทอัพงาน การแก้ปัญหาหน้างาน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ออกแบบสร้างสรรค์สื่องานศิลป์ด้วยเทคนิคต่างๆอาทิCOMPUTER GRAPHIC ในรูปแบบของสื่อต่างๆเพื่อโฆษณางานกิจกรรม

– สร้างสรรค์งานพัฒนาการออกแบบ ให้แปลกใหม่ +ทันสมัยและปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานศิลป์ต่างๆ

– ศึกษาดูงานสื่อต่างๆของศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานคู่แข็ง พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการนำเสนองานออกแบบศิลป์ในกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนหาเทคนิคใหม่ๆและนำมาประยุกต์ใช้ในงาน

– ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์งานออกแบบศิลป์ทำสรุปผลการดำเนินการออกแบบศิลป์หลังจบงานทุกครั้ง ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผล

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน –

– มีความเป็นผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ การติดต่อสื่อสาร และ Service Mind

 

2.3 ตำแหน่ง: Marketing Communication

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

–              ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก

–              ติดต่อ ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ

–              ดูแล และบริหารสื่อทั้ง Offline: โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Online: Website / Social Media

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ดูแล ประสานงาน ทั้งสื่อ online และสื่อ offline ตามแผนที่วางไว้

– จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ Website, Digital directory, Digital signage และ Social Media ของศูนย์การค้า

– ดูแลรับผิดชอบการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร การติดต่อจากลูกค้า ผ่านทางสื่อ online และ Offline l ของศูนย์การค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– ดูแลให้ทางฝ่ายศิลป์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

– ควรมีประสบการณ์ ด้าน Marketing communication 1-2 ปี

– มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ, มีความชอบและเชียวชาญในสื่อทั้ง online & offline สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

– เขียนข่าวได้, สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด อาทิ วีดีโอ, ดิจิตอล

 

2.4 ตำแหน่ง: Counter – PR (Contract)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ประจำ Counter ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า เกี่ยวกับร้านค้า, กิจกรรมในศูนย์การค้า

– ประกาศข้อความต้อนรับเมื่อศูนย์ฯเปิดให้บริการ และประกาศเตือนเมื่อศูนย์ใกล้ปิดบริการ รวมถึงการประกาศข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการในศูนย์ฯได้รับทราบ

– รับแจ้งปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

– เป็นผู้ควบคุมจัดการเรื่องผู้ใช้บริการยืมรถเข็นเด็กและรถเข็นคนชรา

– ดูแลผู้พลัดหลง ระหว่างการรอผู้ปกครองมารับ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

– ให้บริการ E stamp สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าที่จอดรถ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดัน (EQ) Service Mind

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

 

3. แผนกลูกค้าสัมพันธ์

3.1 ตำแหน่ง: Customer Relation Support

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

เป็นที่ปรึกษาและประสานงานด้านการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์ฯ และควบคุมให้ร้านค้าสามารถเปิดดำเนินการได้ทันตามกำหนดสัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและร้านค้า

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานงานพร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า และรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ

– การสำรวจความคิดเห็นของร้านค้า และสอบถามยอดขาย เพื่อดูแนวโน้มความพึงพอใจของร้านค้า

– ให้คำแนะนำ และประสานงานเรื่องขั้นตอนการตกแต่งให้กับร้านค้าที่เปิดดำเนินการใหม่

– ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบตกแต่งประเภทต่างๆ และควบคุมการส่งแบบของร้านค้า

– สำรวจการตกแต่งของร้านค้าเดิมที่เปิดดำเนินการอยู่ในศูนย์เป็นเวลานาน และสมควรมีการ Renovate ใหม่ นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

– ควบคุมการอนุมัติเข้าตกแต่งพื้นที่ของร้านค้า

– จัดทำรายงานความคืบหน้าการตกแต่งร้านส่งให้หัวหน้างาน และผู้บริหาร พร้อมรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทราบ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน แต่หากมีประสบการตรงในงานศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร Service Mind

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

 

4. แผนกศูนย์อาหาร

4.1 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแล ควบคุม จัดการงานของศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้า ร้านขายน้ำและร้านไอศครีม ให้สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ติดต่อหาร้านค้ามาลงขายในศูนย์

– อบรม ควบคุม ดูแลประวัติของพนักงานร้านค้า

– วางแผนกำลังคนทำความสะอาด เก็บจาน ล้างจาน และพื้น

– ทำรายงานสรุปยอดการขาย ร้านค้า

– ควบคุมสต๊อกสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

– ประชุมร้านค้า อบรมกฎ ระเบียบร้านค้าและของศูนย์อาหาร

– ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร้านค้า

– ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพวัตถุดิบและการจัดวางของร้านค้า ร้านขายน้ำ ร้านไอศกรีม

– ตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ตรวจความสะอาดของพื้นที่ อุปกรณ์ในศูนย์ และร้านค้า ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ควบคุมการกำจัดแมลง หนู และการทำความสะอาดศูนย์

– ให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของศูนย์อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– ประสานงานร้านค้า Supplier เกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

– ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและร้านค้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ โภชนาการ

– มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการควบคุม จัดการงานศูนย์อาหารของศูนย์การค้า

– ความสามารถประจำตำแหน่ง

– มีทักษะการสื่อสาร, ความรู้ในสายอาชีพ, มนุษยสัมพันธ์, จิตสำนึกในการให้บริการ, จิตสำนึกในความปลอดภัย, การประสานงาน

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของอุปกรณ์ทำอาหารของร้านค้า

 

5. แผนกการเงินแคชเชียร์

5.1 ตำแหน่ง: Cashier/ แคชเชียร์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ขายการ์ดเงินสด (ศูนย์อาหาร) ตรวจสอบราคาสินค้า บิลสินค้า และบริการ (CAR CARE, CONSIGNMENT, PROMOTION) เก็บเหรียญตู้เกมส์ เก็บเงินสด เก็บยอด CONSIGNMENT

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ขายการ์ดเงินสด ตรวจเช็คยอดเงินให้ลูกค้า กรณีร้านค้ารูดซ้ำ

– นำบัตร 0 เข้าสู่ระบบ

– ตรวจสอบบิลสินค้า และบริการทุกใบ (Car Care)

– รับบัตรเครดิต

– ตรวจสอบบิลร้านค้าที่เข้าเครื่อง (Consignment)

– ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนทำการชำระเงิน

– เตรียมอุปกรณ์การเก็บเหรียญ เช่น กุญแจ, ถุงผ้ากระดาษ, รถใส่เงิน (พร้อมแจ้งตำรวจบ้าน)

– นำเหรียญที่เก็บได้ มาปั่นเป็นถุง ๆ ละ 500 บาท และส่งห้องการเงิน พร้อมเอกสาร และมีการเซ็นชื่อทั้งเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ และตู้เกมส์

– จัดเตรียมเอกสารและเก็บยอด Consignment ทั้งหมดของศูนย์ฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

– มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ EQ

 

6. แผนกบริหารอาคารและสถานที่

6.1 ตำแหน่ง: Traffic & Security

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

รักษาความปลอดภัยลูกค้าภายในศูนย์ฯ , ลานจอดรถ , จัดการจราจร

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ความปลอดภัยศูนย์เปิดทำการ

– การจัดการจราจร

– จัดระเบียบร้านค้า / Booth

– ความปลอดภัย รับ-ส่ง เงินสด

– ความปลอดภัยทรัพย์สินส่วนกลาง

– ความปลอดภัยกิจกรรมการตลาด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงาน

– มีสำนึกถึงความปลอดภัย, Service Mind, EQ, การแก้ปัญหา, มนุษย์สัมพันธ์, การประสานงาน, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบ

– มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer/ Internet

 

6.2 ตำแหน่ง: Safety & CCTV

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

รักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในศูนย์ฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– การตรวจตราพื้นที่ / ร้านค้า – ประเมินความเสี่ยง

– ตรวจตราพื้นที่ส่วนกลาง / Gas

– ตรวจตราร้านค้า Food Booth   ผู้รับเหมา

– ตรวจตราพื้นที่ภายนอก

– ตรวจสอบตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลางศูนย์ฯ

– แจ้งซ่อม ทรัพย์สินส่วนที่ชำรุด

– ประเมินความเสี่ยง

– ตรวจสอบความปลอดภัยกิจกรรมการตลาด Booth Promotion / Activity

– จัดการจราจร จัดรถวิ่งเข้า-ออก ภายในศูนย์ฯ จัดรถวิ่ง ภายในลานจอดรถ / หน้าศูนย์ฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงาน

– มีสำนึกความปลอดภัย, Service Mind, EQ, การแก้ปัญหา, มนุษย์สัมพันธ์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

– มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer / Internet

 

6.3 ตำแหน่ง: Cleaning

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลงานรักษาความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกศูนย์

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ ความสะอาดห้องน้ำ สุขอนามัยร้านค้า การจัดการขยะ การกำจัดหนู แมลงสาป การตกแต่งสวน สนับสนุนกิจกรรมการตลาด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– มี Service Mind, ความละเอียดรอบคอบ, จิตสำนึกด้านความสะอาด, การแก้ปัญหา, EQ, ความอดทน, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

– ผ่านการอบรมหัวหน้า จป., อบรมด้าน First Aid

 

7. แผนกวิศวกรรมอาคาร

7.1 ตำแหน่ง: วิศวกรรม (Operation)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลรักษาเครื่องจักรให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– ปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมและระเบียบการใช้อาคาร

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

– ปฏิบัติตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน

– ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

 

7.2 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร Preventive Maintenance (PM)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลเครื่องจักรให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– ปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมและระเบียบการใช้อาคาร

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

– ปฏิบัติตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน

– ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

 

7.3 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร (Service)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

 

7.4 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร (Construction)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ซ่อมแซม Renovate สถานที่ หรือพื้นที่เช่า

– ตรวจเช็คพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนและหลังที่มีผู้เช่าพื้นที่

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

*NEW ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา (หัวหน้าแผนก 8 ตำแหน่ง)

1. Admin & Site Purchase & Operator

แผนกบริหาร

เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

จัดซื้อ / จัดจ้าง / เจรจาต่อรองราคา

ความรับผิดชอบหลัก

– ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง และตรวจสอบให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามเวลา

– เจรจาต่อรองราคาสินค้า ราคางานจ้างเหมาะสม

– หาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งสำรอง นอกเหนือจากแหล่งขายที่มีประจำอยู่แล้ว

– ทำประวัติผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบราคา และการบริการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต

– ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ ในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงงานจัดซื้อต่อไป

– ทำข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเป็นประวัติในการเปรียบเทียบราคา

งาน Admin รับผิดชอบงานเอกสาร ประสานงาน และงานอื่นตามคำสั่งหัวหน้างาน

 

 

2. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกกิจกรรมและการตลาด

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถประจำตำแหน่ง

การเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

คุณสมบัติอื่นๆ

คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน,มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ความรับผิดชอบหลัก

– วางแผนกำหนดการกิจกรรมประจำปี

– วางแนวคิด, รูปแบบ, และสร้างสรรค์รายละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละกิจกรรม

– วางแผนและควบคุมงบประมาณประจำปี

– สรรหา ติดต่อ กิจกรรมจากองค์กรนอกให้มาใช้พื้นที่ของศูนย์ฯในการจัดกิจรรม เพื่อสร้างTraffic และเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์ฯ

– สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ

– สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ จากองค์กรนอกต่างๆ

 

 

3. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหารควบคุมดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าที่เปิดในศูนย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานศูนย์ฯ

– ดูแล พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการร้านค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

– เจราจาแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

– รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย บริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– วิเคราะห์ และประเมินความสามารถของร้านค้าที่เปิดในศูนย์

– ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการตลาด วิเคราะห์ศักยภาพ และกำหนดพื้นที่เช่าให้เหมาะสม

– สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานงานพร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร้านค้าในการเช่าและเข้าพื้นที่

– วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมให้ดำเนินงาน ภายในเวลาที่กำหนด

– วางการทำงานของพนักงานพัฒนาการตลาดให้เป็นระบบ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการทำงาน

 

 

4. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกศูนย์อาหาร

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแล ควบคุม จัดการงานของศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้า ร้านขายน้ำและร้านไอศครีม ให้สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

อนุมัติงานในระบบ ERP

จัดทำงบประมาณรายปี

– ติดต่อหาร้านค้ามาลงขายในศูนย์

– อบรม ควบคุม ดูแลประวัติของพนักงานร้านค้า

– วางแผนกำลังคนทำความสะอาด เก็บจาน ล้างจาน และพื้น

– ทำรายงานสรุปยอดการขาย ร้านค้า

– ควบคุมสต๊อกสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

– ประชุมร้านค้า อบรมกฎ ระเบียบร้านค้าและของศูนย์อาหาร

– ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร้านค้า

– ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพวัตถุดิบและการจัดวางของร้านค้า ร้านขายน้ำ ร้านไอศกรีม

– ตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ตรวจความสะอาดของพื้นที่ อุปกรณ์ในศูนย์ และร้านค้า ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ควบคุมการกำจัดแมลง หนู และการทำความสะอาดศูนย์

– ให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของศูนย์อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– ประสานงานร้านค้า Supplier เกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

– ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและร้านค้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

5. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกแคชเชียร์

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินทั้งหมดของแผนก ร้านค้า Consignment ร้านค้า Promotion ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการจัดการภายในแผนก

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ควบคุม ดูแล พิจารณาตลอดจนการมอบหมายงานการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

– ตรวจสอบผลการทำงานของแคชเชียร์

– กำหนดแผนงานและวิธีการด้านต่างๆ ของส่วนงานแคชเชียร์เพื่อให้ได้วิธีการและแบบแผนที่ดี

– กำหนดแผนของส่วนแคชเชียร์

– ควบคุมและตรวจสอบเรื่องเงินทั้งหมดของแผนก

– ตรวจสอบร้านค้า Consignment ต่าง ๆ หรือร้าน Promotion เพื่อกำหนดข้อมูลการตรวจสอบ เรียกเก็บเงินยอดขายได้ถูกต้อง ครบถ้วน

– ตรวจสอบยอดเงินสดทุกประเภท และยอด Consignment ก่อนส่งฝ่ายบัญชี-การเงิน เพื่อออกใบแจ้งหนี้

– จัดทำข้อมูลยอดขายของร้านค้าในแต่ละอาทิตย์ รวมทั้งเดือน เพื่อเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละปี หรือช่วงสัปดาห์

 

 

6. ผู้จัดการ แผนกบริหารอาคารและสถานที่

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหาร วางแผนงานของฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่ รวมทั้งบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ทั้งในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และจราจร งานรักษาความสะอาดและจัดสวน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

 ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของฝ่าย

– ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่

– ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอาคารและสถานที่

– ควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

– วางแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร

– วางแผนงานการจัดการจราจรภายในและภายนอกอาคารจอดรถ

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร

– วิเคราะห์หาสาเหตุการจราจรภายในและภายนอกอาคารติดขัด

– บริหาร ควบคุมการจัดซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจรภายใน และภายนอกอาคาร

– วางแผนงานด้านการรักษาความสะอาดและจัดสวนภายในและภายนอกอาคาร

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการป้องกัน ไม่ให้เกิดความสกปรกภายในอาคารและสถานที่ทั้งภายในและภายนอก

– บริหาร ควบคุมการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาดและจัดสวน

– ควบคุม ดูแลการอำนวยความสะดวกของฝ่ายแก่พนักงาน ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– ควบคุม ดูแลการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดของฝ่ายแก่พนักงานและลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

 

 

7. ผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมอาคาร

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหารงานวิศวกรรม รวมถึงงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถใช้งานในศูนย์การค้าได้อย่างร่มรื่น ประหยัดพลังงาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– วางระบบการควบคุมงานทุกระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)

– กำหนดเป้าหมายหรือเครื่องชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน / ภายนอกองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมอาคาร เทียบเคียง (Benchmarking) กับศูนย์การค้าอื่น หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

– วางแผน ควบคุม และติดตามโครงการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร

– ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงระบบต่าง ๆ

– บริหารงบประมาณ

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหางานระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)

– ติดตามผลการแก้ไขปัญหางานระบบ (ระบบความเย็นขัดข้อง)

– กำหนดนโยบายและวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

– กำหนดนโยบายและวางแผนการซ่อมบำรุง

– กำหนดนโยบายและวางแผนระบบการซ่อมบำรุงรักษาด้วยตนเอง

– กำหนดนโยบายและบริหารการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์

– วางแผน ควบคุม กำกับดู ให้บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบและซ่อมบำรุงแก่ร้านค้าและบริษัท

– วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

– กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของฝ่าย

– ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่

– ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอาคารและสถานที่

– ควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

 

8. ผจก. ผช. ประชาสัมพันธ์และสื่อ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา:      ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน:         2-3 ปี ในการทำงานด้านสื่อมวลชน และมี Connection กับสื่อทุกแขนง และ 3 ปีสำหรับงานด้านบริหาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

–       วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ของกิจกรรม Concept ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ ฯ

–       ติดต่อ ประสานงาน PR CONSULT และ CONTROL การปฏิบัติงานทั้งหมด

–       สร้าง Connection กับสื่อมวลชน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างสรรค์ และควบคุมการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้า ทั้งด้านสื่อ Offline และDigital Media เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า และเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

– กำหนดแนวทางในการเผยแพร่สื่อ และข่าวสารถึงลูกค้า

– พัฒนาและควบคุมการใช้สื่อโฆษณา และการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก

– จัดทำและควบคุมงบประมาณด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

– ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโปรโมชั่นของศูนย์การค้า

– บริหารจัดการ และควบคุมดูแลหน่วยงานบริการลูกค้า

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สื่อประเภทต่างๆ และสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารให้มีสื่อออกมากที่สุด และให้บรรลุเป้าหมาย KPI สามารถประชาสัมพันธ์ ได้ตามแผนงานที่วางไว้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-343-8899 ต่อ 222 และ 223

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก (5 ตำแหน่ง)

 1. FIREMAN 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย จากธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม หรือ อาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

2. เจ้าหน้าที่อาคาร (SAFETY) 1 อัตรา

ขอบเขตงาน:

 • แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุม

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย ประกันภัย และความปลอดภัยเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 

3. ประชาสัมพันธ์ภาษาจีน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาจีน ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 22-30  ปี
• สัญญาจ้างรายเดือน / รายปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรีอร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้ผู้สมัครที่สนใจกรุณาแนบรูปถ่ายที่สุภาพและประวัติโดยย่อเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา   

4. ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 22-30  ปี • สัญญาจ้างรายเดือน / รายปี • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรีอร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

 

 

5. Art & Creative

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา (Education)          ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน (Experiences)         1-2 ปีขึ้นไปในการออกแบบ
 • ความสามารถประจำตำแหน่ง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator Auto CAD ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ การติดต่อสื่อสาร และ Service Mind

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อต่างๆกำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่+บรรยากาศ+เวที+ฉาก+ซุ้มนิทรรศการ+ป้ายชื่อร้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม
 • ส่งแบบ+ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงาน พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิต supplier ให้ได้ตามแบบที่วางไว้ เซทอัพงาน การแก้ปัญหาหน้างาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก ผู้สมัครที่สนใจกรุณาแนบรูปถ่ายที่สุภาพและประวัติโดยย่อเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ : Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899 ต่อ 222 /223
โทรสาร : 0-2108-0900