Officer/Sr. Officer Retail Marketing Communication (1)

 

คุณสมบัติ:

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ: ชาย/ หญิง
  • อายุ: 25 – 30 ปี

ประสบการณ์:

  • เคยมีประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติ:

  • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
  • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

  • วางแผนการประชาสัมพันธ์ สร้าง brand กับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • ดูแลสื่อทั้ง Online และ Offline ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
  • ดูแลภาพลักษณ์องค์กร และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่อีเมล์: HR@lhmh.co.th