จ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ (สาขาพัทยา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อต่างๆกำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่+บรรยากาศ+เวที+ฉาก+ซุ้มนิทรรศการ+ป้ายชื่อร้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม
• ส่งแบบ+ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงาน พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิต supplier ให้ได้ตามแบบที่วางไว้ เซทอัพงาน การแก้ปัญหาหน้างาน

คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 28 ปี
• วุฒิการศึกษา (Education) ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน (Experiences) 1 – 2 ปีขึ้นไปในการออกแบบ
• ความสามารถประจำตำแหน่ง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, Auto CAD ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ การติดต่อสื่อสาร และ Service Mindกรุณาแนบผลงานออกแบบที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาWork Location: Terminal 21 สาขาพัทยา