ตำแหน่งงานว่างศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก

 1. ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดัน (EQ) Service Mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

2. Assistant Manager ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • บริหารควบคุมดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าที่เปิดในศูนย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานศูนย์ฯ
 • ดูแล พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการร้านค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • เจราจาแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย บริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าในศูนย์การค้า งานบริการลูกค้า 3-5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความสมารถในการวางแผน การบริหารงาน การบริหารทีม มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. Officer – Senior Officer ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • เป็นที่ปรึกษาและประสานงานด้านการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์ฯ และควบคุมให้ร้านค้าสามารถเปิดดำเนินการได้ทันตามกำหนดสัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและร้านค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการตรงในงานศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร Service Mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

4. Officer – Supervisor ส่วนงานบริหารอาคาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • รักษาความปลอดภัยอาคาร และบริหารจัดการ การจราจร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปีในสายงาน LP
 • ความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
 • ผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง