Officer – Revenue & Contract

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสัญญา 0-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบครอบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

  • จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์การค้า Terminal 21
  • เจรจาต่อรองในการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาในแต่ละรอบ
  • การรับมอบพื้นที่จากร้านค้า
  • ออก Notice แจ้งเตือนในกรณีต่างๆ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์กร