Admin & Purchase

– ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง และตรวจสอบให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามเวลา

– เจรจาต่อรองราคาสินค้า ราคางานจ้างเหมา

– ทำประวัติผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบราคา และการบริการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย

– ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ ในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงงานจัดซื้อต่อไป

– ทำข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเป็นประวัติในการเปรียบเทียบราคา

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปีในด้านการจัดซื้อ ธุรการ
ความสามารถประจำตำแหน่งความซื่อสัตย์ , การเจรจาต่อรอง , มนุษย์สัมพันธ์ , ความละเอียดรอบคอบ , การประสานงาน
คุณสมบัติอื่นๆความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน