Assistant Manager, ส่วน Cashier

  • ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินทั้งหมดของแผนก ร้านค้า Consignment ร้านค้า Promotion ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการจัดการภายในส่วนงาน
  • ควบคุม ดูแล พิจารณาตลอดจนการมอบหมายงานการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบผลการทำงานของแคชเชียร์
  • จัดทำข้อมูลยอดขายของร้านค้าในแต่ละอาทิตย์ รวมทั้งเดือน เพื่อเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละปี หรือช่วงสัปดาห์
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
ประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไปในตำหัวหน้างานบัญชี การเงิน
ความสามารถประจำตำแหน่งความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ ความละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การสอนงาน การประสานงาน การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การมอบอำนาจ การติดตามงาน
คุณสมบัติอื่นๆคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป