Author: LHMH Human Resource

Officer – Supervisor Promotion

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบการขายพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
 • หาร้านค้าใหม่ๆและนำเสนอ Concept ในการขายพื้นที่ส่วนกลางในงานที่ตนรับผิดชอบ
 • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อส่งลูกค้าเข้าพื้นที่
 • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
 • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง Listening (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) = พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint

Officer – Senior Officer Business Development

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนโครงการใหม่ของบริษัท เช่น ศึกษากำลังซื้อในรัศมีโครงการ, ศึกษาคู่แข่ง, SWOT Analysis, ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในรัศมีเป้าหมาย เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูลธุรกิจศูนย์การค้า และค้าปลีก โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้งานของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะ/สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ ที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในด้าน Business Development ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป