Cleaning Support

  • กำหนดมาตรการ จัดทำแผนงานและควบคุมติดตาม ด้านความสะอาดพื้นที่ ให้ได้ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนด
  • ดูแลงานรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่
ความสามารถประจำตำแหน่งService Mind, ความละเอียดรอบคอบ, จิตสำนึกด้านความสะอาด, การแก้ปัญหา, EQ, ความอดทน, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมหัวหน้า จป. ,อบรมด้าน First Aid