Customer Relations Support

  • เป็นที่ปรึกษาและประสานงานด้านการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์การค้า
  • ควบคุมให้ร้านค้าสามารถเปิดดำเนินการได้ทันตามกำหนดสัญญา
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์การค้า และร้านค้า
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานไม่จำเป็น แต่หากมีประสบการตรงในงานศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ความสามารถประจำตำแหน่ง

(Key Competencies)

มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร Service Mind
คุณสมบัติอื่นๆ (Others)คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้