Officer – Senior Officer Marketing Communication (Retail Business)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

  • ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก
  • ติดต่อ ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ
  • ดูแลและบริหารสื่อ Offline : โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ
  • คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน