Officer – Supervisor Leasing

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • ขายพื้นที่ในศูนย์การค้าทุกศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการปิดการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งกรณีขายใหม่ และขายทดแทนห้องหมดอายุสัญญา
  • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
  • ดูแลภาพรวมของศูนย์การค้าฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
  • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) =พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
  • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint