Officer – Supervisor Promotion

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • รับผิดชอบการขายพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
  • หาร้านค้าใหม่ๆและนำเสนอ Concept ในการขายพื้นที่ส่วนกลางในงานที่ตนรับผิดชอบ
  • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
  • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อส่งลูกค้าเข้าพื้นที่
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
  • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง Listening (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) = พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
  • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint