Operator & Information

  • ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้าและบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

  • หน้าทีอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ความสามารถประจำตำแหน่งมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีใจบริการ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/ หรือ ภาษาที่ 3 ได้ในระดับดี

คุณสมบัติอื่นๆคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป