ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก (5 ตำแหน่ง)

 1. FIREMAN 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย จากธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม หรือ อาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

2. เจ้าหน้าที่อาคาร (SAFETY) 1 อัตรา

ขอบเขตงาน:

 • แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุม

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย ประกันภัย และความปลอดภัยเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 

3. ประชาสัมพันธ์ภาษาจีน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาจีน ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 22-30  ปี
• สัญญาจ้างรายเดือน / รายปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรีอร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้ผู้สมัครที่สนใจกรุณาแนบรูปถ่ายที่สุภาพและประวัติโดยย่อเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา   

4. ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 22-30  ปี • สัญญาจ้างรายเดือน / รายปี • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรีอร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

 

 

5. Art & Creative

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา (Education)          ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน (Experiences)         1-2 ปีขึ้นไปในการออกแบบ
 • ความสามารถประจำตำแหน่ง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator Auto CAD ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ การติดต่อสื่อสาร และ Service Mind

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อต่างๆกำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่+บรรยากาศ+เวที+ฉาก+ซุ้มนิทรรศการ+ป้ายชื่อร้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม
 • ส่งแบบ+ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงาน พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิต supplier ให้ได้ตามแบบที่วางไว้ เซทอัพงาน การแก้ปัญหาหน้างาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก ผู้สมัครที่สนใจกรุณาแนบรูปถ่ายที่สุภาพและประวัติโดยย่อเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ : Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899 ต่อ 222 /223
โทรสาร : 0-2108-0900

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.