*NEW ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา (หัวหน้าแผนก 8 ตำแหน่ง)

1. Admin & Site Purchase & Operator

แผนกบริหาร

เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

จัดซื้อ / จัดจ้าง / เจรจาต่อรองราคา

ความรับผิดชอบหลัก

– ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง และตรวจสอบให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามเวลา

– เจรจาต่อรองราคาสินค้า ราคางานจ้างเหมาะสม

– หาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งสำรอง นอกเหนือจากแหล่งขายที่มีประจำอยู่แล้ว

– ทำประวัติผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบราคา และการบริการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต

– ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ ในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงงานจัดซื้อต่อไป

– ทำข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเป็นประวัติในการเปรียบเทียบราคา

งาน Admin รับผิดชอบงานเอกสาร ประสานงาน และงานอื่นตามคำสั่งหัวหน้างาน

 

 

2. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกกิจกรรมและการตลาด

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถประจำตำแหน่ง

การเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

คุณสมบัติอื่นๆ

คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน,มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ความรับผิดชอบหลัก

– วางแผนกำหนดการกิจกรรมประจำปี

– วางแนวคิด, รูปแบบ, และสร้างสรรค์รายละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละกิจกรรม

– วางแผนและควบคุมงบประมาณประจำปี

– สรรหา ติดต่อ กิจกรรมจากองค์กรนอกให้มาใช้พื้นที่ของศูนย์ฯในการจัดกิจรรม เพื่อสร้างTraffic และเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์ฯ

– สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ

– สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ จากองค์กรนอกต่างๆ

 

 

3. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหารควบคุมดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าที่เปิดในศูนย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานศูนย์ฯ

– ดูแล พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการร้านค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

– เจราจาแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

– รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย บริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– วิเคราะห์ และประเมินความสามารถของร้านค้าที่เปิดในศูนย์

– ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการตลาด วิเคราะห์ศักยภาพ และกำหนดพื้นที่เช่าให้เหมาะสม

– สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานงานพร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร้านค้าในการเช่าและเข้าพื้นที่

– วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมให้ดำเนินงาน ภายในเวลาที่กำหนด

– วางการทำงานของพนักงานพัฒนาการตลาดให้เป็นระบบ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการทำงาน

 

 

4. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกศูนย์อาหาร

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแล ควบคุม จัดการงานของศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้า ร้านขายน้ำและร้านไอศครีม ให้สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

อนุมัติงานในระบบ ERP

จัดทำงบประมาณรายปี

– ติดต่อหาร้านค้ามาลงขายในศูนย์

– อบรม ควบคุม ดูแลประวัติของพนักงานร้านค้า

– วางแผนกำลังคนทำความสะอาด เก็บจาน ล้างจาน และพื้น

– ทำรายงานสรุปยอดการขาย ร้านค้า

– ควบคุมสต๊อกสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

– ประชุมร้านค้า อบรมกฎ ระเบียบร้านค้าและของศูนย์อาหาร

– ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร้านค้า

– ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพวัตถุดิบและการจัดวางของร้านค้า ร้านขายน้ำ ร้านไอศกรีม

– ตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ตรวจความสะอาดของพื้นที่ อุปกรณ์ในศูนย์ และร้านค้า ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ควบคุมการกำจัดแมลง หนู และการทำความสะอาดศูนย์

– ให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของศูนย์อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– ประสานงานร้านค้า Supplier เกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

– ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและร้านค้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

5. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกแคชเชียร์

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินทั้งหมดของแผนก ร้านค้า Consignment ร้านค้า Promotion ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการจัดการภายในแผนก

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ควบคุม ดูแล พิจารณาตลอดจนการมอบหมายงานการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

– ตรวจสอบผลการทำงานของแคชเชียร์

– กำหนดแผนงานและวิธีการด้านต่างๆ ของส่วนงานแคชเชียร์เพื่อให้ได้วิธีการและแบบแผนที่ดี

– กำหนดแผนของส่วนแคชเชียร์

– ควบคุมและตรวจสอบเรื่องเงินทั้งหมดของแผนก

– ตรวจสอบร้านค้า Consignment ต่าง ๆ หรือร้าน Promotion เพื่อกำหนดข้อมูลการตรวจสอบ เรียกเก็บเงินยอดขายได้ถูกต้อง ครบถ้วน

– ตรวจสอบยอดเงินสดทุกประเภท และยอด Consignment ก่อนส่งฝ่ายบัญชี-การเงิน เพื่อออกใบแจ้งหนี้

– จัดทำข้อมูลยอดขายของร้านค้าในแต่ละอาทิตย์ รวมทั้งเดือน เพื่อเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละปี หรือช่วงสัปดาห์

 

 

6. ผู้จัดการ แผนกบริหารอาคารและสถานที่

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหาร วางแผนงานของฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่ รวมทั้งบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ทั้งในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และจราจร งานรักษาความสะอาดและจัดสวน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

 ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของฝ่าย

– ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่

– ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอาคารและสถานที่

– ควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

– วางแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร

– วางแผนงานการจัดการจราจรภายในและภายนอกอาคารจอดรถ

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร

– วิเคราะห์หาสาเหตุการจราจรภายในและภายนอกอาคารติดขัด

– บริหาร ควบคุมการจัดซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจรภายใน และภายนอกอาคาร

– วางแผนงานด้านการรักษาความสะอาดและจัดสวนภายในและภายนอกอาคาร

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการป้องกัน ไม่ให้เกิดความสกปรกภายในอาคารและสถานที่ทั้งภายในและภายนอก

– บริหาร ควบคุมการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาดและจัดสวน

– ควบคุม ดูแลการอำนวยความสะดวกของฝ่ายแก่พนักงาน ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– ควบคุม ดูแลการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดของฝ่ายแก่พนักงานและลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

 

 

7. ผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมอาคาร

เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– บริหารงานวิศวกรรม รวมถึงงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถใช้งานในศูนย์การค้าได้อย่างร่มรื่น ประหยัดพลังงาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– วางระบบการควบคุมงานทุกระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)

– กำหนดเป้าหมายหรือเครื่องชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน / ภายนอกองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมอาคาร เทียบเคียง (Benchmarking) กับศูนย์การค้าอื่น หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

– วางแผน ควบคุม และติดตามโครงการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร

– ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงระบบต่าง ๆ

– บริหารงบประมาณ

– วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหางานระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)

– ติดตามผลการแก้ไขปัญหางานระบบ (ระบบความเย็นขัดข้อง)

– กำหนดนโยบายและวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

– กำหนดนโยบายและวางแผนการซ่อมบำรุง

– กำหนดนโยบายและวางแผนระบบการซ่อมบำรุงรักษาด้วยตนเอง

– กำหนดนโยบายและบริหารการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์

– วางแผน ควบคุม กำกับดู ให้บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบและซ่อมบำรุงแก่ร้านค้าและบริษัท

– วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

– กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของฝ่าย

– ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่

– ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอาคารและสถานที่

– ควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

 

8. ผจก. ผช. ประชาสัมพันธ์และสื่อ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา:      ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน:         2-3 ปี ในการทำงานด้านสื่อมวลชน และมี Connection กับสื่อทุกแขนง และ 3 ปีสำหรับงานด้านบริหาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

–       วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ของกิจกรรม Concept ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ ฯ

–       ติดต่อ ประสานงาน PR CONSULT และ CONTROL การปฏิบัติงานทั้งหมด

–       สร้าง Connection กับสื่อมวลชน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างสรรค์ และควบคุมการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้า ทั้งด้านสื่อ Offline และDigital Media เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า และเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

– กำหนดแนวทางในการเผยแพร่สื่อ และข่าวสารถึงลูกค้า

– พัฒนาและควบคุมการใช้สื่อโฆษณา และการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก

– จัดทำและควบคุมงบประมาณด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

– ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโปรโมชั่นของศูนย์การค้า

– บริหารจัดการ และควบคุมดูแลหน่วยงานบริการลูกค้า

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สื่อประเภทต่างๆ และสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารให้มีสื่อออกมากที่สุด และให้บรรลุเป้าหมาย KPI สามารถประชาสัมพันธ์ ได้ตามแผนงานที่วางไว้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-343-8899 ต่อ 222 และ 223

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.