ประชาสัมพันธ์ภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาจีน ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30  ปี
  • สัญญาจ้างรายเดือน / รายปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรีอร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.