วิศวกรโครงการ (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแล จัดการ บริหารงานก่อสร้างโครงการ ให้แล้วเสร็จตามคุณภาพ งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
• ประสานงานกับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา /เครื่องกล/ ไฟฟ้า
• สามารถทำงานโครงการในต่างจังหวัด
• มีใบขับขี่ถ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ประสบการณ์ทำงานในการทำงานด้านงานก่อสร้างอาคารสูง
• ประสบการณ์ทำงานในการถอดแบบ ประเมินราคา งานก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน

• อาคารคิว.เฮ้าส์ลุมพินี (ถนนสาทรใต้) และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาต่างๆของบริษัทได้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.