เจ้าหน้าที่อาคาร (SAFETY) 1 ตำแหน่ง

ขอบเขตงาน:

  • แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
  • สำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุม

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • มีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.