*NEW ตำแหน่งงานว่าง – ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา (พนักงาน 16 ตำแหน่ง)

1. แผนกบริหาร

1.1 ตำแหน่ง: IT Support – Hardware & Network

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

งานทางด้าน IT ให้กับทุกฝ่ายงานของบริษัทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอบรมความรู้ทางด้าน IT ให้กับพนักงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เครือข่าย LAN/WAN , Server , Hardware และ อุปกรณ์ IT

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท

– งานส่งอุปกรณ์คอมฯ ซ่อม

– Support งานด้านแคชเชียร์ (งานโปรโมชั่น) และ Food Court

– Support งานด้านระบบเครือข่าย LAN, WAN และ เครื่อง Server: Mail Server, Domain Server, File Server, Database Server, Antivirus Systems, Internet Account Dial up

– Support User ที่ใช้ Software Ada POST, ประกันสังคม, Time, Finger Scan, ประชาสัมพันธ์

– Training เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ร้องขอ)

– Support พนักงานให้ทำงานราบรื่นตลอดเวลา

– Backup และ Restore ข้อมูลและระบบ

– ดูแลระบบ Wifiลูกค้า @terminal21 ให้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ทั้งสัญญาน และ ระบบออก Password

– ดูแลระบบสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage Floor Directory และ จอ LED

– งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

– มีความสามารถในการดูแลงานด้าน Network, Server, ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม   ประยุกต์ Database, จัดทำ Web Site, วางระบบเครื่องข่าย LAN, Systems Analyst Manage Server

– ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนอดกลั้น ใจเย็น และรอบคอบ

 

1.2 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ Revenue & Contract (รายได้และสัญญา)

คุณสมบัติ:

เพศ หญิง           อายุ 25-45 ปี

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์:

  1. มีประสบการณ์ในการทวงหนี้
  2. หากเคยติดตามหนี้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากลูกหนี้ในกรุงเทพเพียงอย่างเดียวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่น:

  1. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  2. มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

  1. ติดตามทวงถามหนี้ค่าเช่า – ค่าบริการ และอื่นๆ ได้ตามกำหนดเวลา
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการติดตามค่าเช่า ฯลฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

2. แผนกกิจกรรม & การตลาด

2.1 ตำแหน่ง: Event & Activity

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

– ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ จากองค์กรนอกต่างๆ

– ติดต่อกิจกรรมจากองค์กรนอกให้มาใช้บริการของศูนย์ฯ เพื่อสร้างTraffic และเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์ฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างสรรค์กิจกรรมและประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน

– จัดทำและจัดหางานกิจกรรมที่แปลกใหม่+ทันสมัยและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ

-ปฏิบัติกิจกรรม Concept, กิจกรรมการแข่งขัน, การประกวด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาได้

-เปิดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าเพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ

– ติดตามข้อมูลกิจกรรมและโปรโมชั่นตามศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุป ประมวลผลการออกสำรวจ

– สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทฯที่มี HI-LIGHT ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหน่วยงานการแสดงต่างๆและองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม (SPONSOR)

– พิจารณารูปแบบของกิจกรรม และประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

– ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์กิจกรรม

– ทำสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังจบงานทุกครั้ง สรุปผลแบบสอบถาม+ขอบคุณ(SPONSOR) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมเบื้องต้นได้ พร้อมหาทางแก้ไข

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีในการทำงานด้าน Event Marketing

– มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล, คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

2.2 ตำแหน่ง: Art & Creative

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

  • รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อต่างๆกำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่+บรรยากาศ+เวที+ฉาก+ซุ้มนิทรรศการ+ป้ายชื่อร้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม
  • ส่งแบบ+ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงาน พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิต supplier ให้ได้ตามแบบที่วางไว้ เซทอัพงาน การแก้ปัญหาหน้างาน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ออกแบบสร้างสรรค์สื่องานศิลป์ด้วยเทคนิคต่างๆอาทิCOMPUTER GRAPHIC ในรูปแบบของสื่อต่างๆเพื่อโฆษณางานกิจกรรม

– สร้างสรรค์งานพัฒนาการออกแบบ ให้แปลกใหม่ +ทันสมัยและปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานศิลป์ต่างๆ

– ศึกษาดูงานสื่อต่างๆของศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานคู่แข็ง พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการนำเสนองานออกแบบศิลป์ในกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนหาเทคนิคใหม่ๆและนำมาประยุกต์ใช้ในงาน

– ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์งานออกแบบศิลป์ทำสรุปผลการดำเนินการออกแบบศิลป์หลังจบงานทุกครั้ง ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผล

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงาน –

– มีความเป็นผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ การติดต่อสื่อสาร และ Service Mind

 

2.3 ตำแหน่ง: Marketing Communication

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

–              ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก

–              ติดต่อ ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ

–              ดูแล และบริหารสื่อทั้ง Offline: โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Online: Website / Social Media

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ดูแล ประสานงาน ทั้งสื่อ online และสื่อ offline ตามแผนที่วางไว้

– จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ Website, Digital directory, Digital signage และ Social Media ของศูนย์การค้า

– ดูแลรับผิดชอบการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร การติดต่อจากลูกค้า ผ่านทางสื่อ online และ Offline l ของศูนย์การค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– ดูแลให้ทางฝ่ายศิลป์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

– ควรมีประสบการณ์ ด้าน Marketing communication 1-2 ปี

– มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ, มีความชอบและเชียวชาญในสื่อทั้ง online & offline สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

– เขียนข่าวได้, สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด อาทิ วีดีโอ, ดิจิตอล

 

2.4 ตำแหน่ง: Counter – PR (Contract)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ประจำ Counter ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า เกี่ยวกับร้านค้า, กิจกรรมในศูนย์การค้า

– ประกาศข้อความต้อนรับเมื่อศูนย์ฯเปิดให้บริการ และประกาศเตือนเมื่อศูนย์ใกล้ปิดบริการ รวมถึงการประกาศข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการในศูนย์ฯได้รับทราบ

– รับแจ้งปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

– เป็นผู้ควบคุมจัดการเรื่องผู้ใช้บริการยืมรถเข็นเด็กและรถเข็นคนชรา

– ดูแลผู้พลัดหลง ระหว่างการรอผู้ปกครองมารับ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

– ให้บริการ E stamp สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าที่จอดรถ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดัน (EQ) Service Mind

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

 

3. แผนกลูกค้าสัมพันธ์

3.1 ตำแหน่ง: Customer Relation Support

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

เป็นที่ปรึกษาและประสานงานด้านการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์ฯ และควบคุมให้ร้านค้าสามารถเปิดดำเนินการได้ทันตามกำหนดสัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและร้านค้า

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานงานพร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า และรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ

– การสำรวจความคิดเห็นของร้านค้า และสอบถามยอดขาย เพื่อดูแนวโน้มความพึงพอใจของร้านค้า

– ให้คำแนะนำ และประสานงานเรื่องขั้นตอนการตกแต่งให้กับร้านค้าที่เปิดดำเนินการใหม่

– ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบตกแต่งประเภทต่างๆ และควบคุมการส่งแบบของร้านค้า

– สำรวจการตกแต่งของร้านค้าเดิมที่เปิดดำเนินการอยู่ในศูนย์เป็นเวลานาน และสมควรมีการ Renovate ใหม่ นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

– ควบคุมการอนุมัติเข้าตกแต่งพื้นที่ของร้านค้า

– จัดทำรายงานความคืบหน้าการตกแต่งร้านส่งให้หัวหน้างาน และผู้บริหาร พร้อมรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทราบ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน แต่หากมีประสบการตรงในงานศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร Service Mind

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

 

4. แผนกศูนย์อาหาร

4.1 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแล ควบคุม จัดการงานของศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้า ร้านขายน้ำและร้านไอศครีม ให้สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ติดต่อหาร้านค้ามาลงขายในศูนย์

– อบรม ควบคุม ดูแลประวัติของพนักงานร้านค้า

– วางแผนกำลังคนทำความสะอาด เก็บจาน ล้างจาน และพื้น

– ทำรายงานสรุปยอดการขาย ร้านค้า

– ควบคุมสต๊อกสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

– ประชุมร้านค้า อบรมกฎ ระเบียบร้านค้าและของศูนย์อาหาร

– ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร้านค้า

– ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพวัตถุดิบและการจัดวางของร้านค้า ร้านขายน้ำ ร้านไอศกรีม

– ตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ตรวจความสะอาดของพื้นที่ อุปกรณ์ในศูนย์ และร้านค้า ก่อนเปิดและหลังปิดศูนย์

– ควบคุมการกำจัดแมลง หนู และการทำความสะอาดศูนย์

– ให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของศูนย์อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– ประสานงานร้านค้า Supplier เกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

– ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและร้านค้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ โภชนาการ

– มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการควบคุม จัดการงานศูนย์อาหารของศูนย์การค้า

– ความสามารถประจำตำแหน่ง

– มีทักษะการสื่อสาร, ความรู้ในสายอาชีพ, มนุษยสัมพันธ์, จิตสำนึกในการให้บริการ, จิตสำนึกในความปลอดภัย, การประสานงาน

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของอุปกรณ์ทำอาหารของร้านค้า

 

5. แผนกการเงินแคชเชียร์

5.1 ตำแหน่ง: Cashier/ แคชเชียร์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ขายการ์ดเงินสด (ศูนย์อาหาร) ตรวจสอบราคาสินค้า บิลสินค้า และบริการ (CAR CARE, CONSIGNMENT, PROMOTION) เก็บเหรียญตู้เกมส์ เก็บเงินสด เก็บยอด CONSIGNMENT

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ขายการ์ดเงินสด ตรวจเช็คยอดเงินให้ลูกค้า กรณีร้านค้ารูดซ้ำ

– นำบัตร 0 เข้าสู่ระบบ

– ตรวจสอบบิลสินค้า และบริการทุกใบ (Car Care)

– รับบัตรเครดิต

– ตรวจสอบบิลร้านค้าที่เข้าเครื่อง (Consignment)

– ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนทำการชำระเงิน

– เตรียมอุปกรณ์การเก็บเหรียญ เช่น กุญแจ, ถุงผ้ากระดาษ, รถใส่เงิน (พร้อมแจ้งตำรวจบ้าน)

– นำเหรียญที่เก็บได้ มาปั่นเป็นถุง ๆ ละ 500 บาท และส่งห้องการเงิน พร้อมเอกสาร และมีการเซ็นชื่อทั้งเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ และตู้เกมส์

– จัดเตรียมเอกสารและเก็บยอด Consignment ทั้งหมดของศูนย์ฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

– มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ EQ

 

6. แผนกบริหารอาคารและสถานที่

6.1 ตำแหน่ง: Traffic & Security

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

รักษาความปลอดภัยลูกค้าภายในศูนย์ฯ , ลานจอดรถ , จัดการจราจร

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ความปลอดภัยศูนย์เปิดทำการ

– การจัดการจราจร

– จัดระเบียบร้านค้า / Booth

– ความปลอดภัย รับ-ส่ง เงินสด

– ความปลอดภัยทรัพย์สินส่วนกลาง

– ความปลอดภัยกิจกรรมการตลาด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงาน

– มีสำนึกถึงความปลอดภัย, Service Mind, EQ, การแก้ปัญหา, มนุษย์สัมพันธ์, การประสานงาน, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบ

– มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer/ Internet

 

6.2 ตำแหน่ง: Safety & CCTV

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

รักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในศูนย์ฯ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– การตรวจตราพื้นที่ / ร้านค้า – ประเมินความเสี่ยง

– ตรวจตราพื้นที่ส่วนกลาง / Gas

– ตรวจตราร้านค้า Food Booth   ผู้รับเหมา

– ตรวจตราพื้นที่ภายนอก

– ตรวจสอบตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลางศูนย์ฯ

– แจ้งซ่อม ทรัพย์สินส่วนที่ชำรุด

– ประเมินความเสี่ยง

– ตรวจสอบความปลอดภัยกิจกรรมการตลาด Booth Promotion / Activity

– จัดการจราจร จัดรถวิ่งเข้า-ออก ภายในศูนย์ฯ จัดรถวิ่ง ภายในลานจอดรถ / หน้าศูนย์ฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงาน

– มีสำนึกความปลอดภัย, Service Mind, EQ, การแก้ปัญหา, มนุษย์สัมพันธ์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

– มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer / Internet

 

6.3 ตำแหน่ง: Cleaning

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลงานรักษาความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกศูนย์

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ ความสะอาดห้องน้ำ สุขอนามัยร้านค้า การจัดการขยะ การกำจัดหนู แมลงสาป การตกแต่งสวน สนับสนุนกิจกรรมการตลาด

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– มี Service Mind, ความละเอียดรอบคอบ, จิตสำนึกด้านความสะอาด, การแก้ปัญหา, EQ, ความอดทน, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

– ผ่านการอบรมหัวหน้า จป., อบรมด้าน First Aid

 

7. แผนกวิศวกรรมอาคาร

7.1 ตำแหน่ง: วิศวกรรม (Operation)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลรักษาเครื่องจักรให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– ปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมและระเบียบการใช้อาคาร

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

– ปฏิบัติตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน

– ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

 

7.2 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร Preventive Maintenance (PM)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลเครื่องจักรให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– ปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมและระเบียบการใช้อาคาร

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

– ปฏิบัติตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน

– ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

 

7.3 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร (Service)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– เขียนบันทึกประจำวัน

– ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย

– ร่วมรับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด

– เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน

– ร่วมซ้อมดับเพลิงกับฝ่ายอาคารตามแผนอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

 

7.4 ตำแหน่ง: วิศวกรรมอาคาร (Construction)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– ซ่อมแซม Renovate สถานที่ หรือพื้นที่เช่า

– ตรวจเช็คพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนและหลังที่มีผู้เช่าพื้นที่

– ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย

– นำเสนอปัญหาที่ขัดข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี

– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม

– มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

– อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.