TECHNICIAN (PREVENTIVE MAINTENANCE)

คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษา ปวสป.ตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และอื่นๆ

เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์: เคยผ่านงานด้านการดูแลเครื่องจักร และงานบำรุงรักษา

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

ดูแลเครื่องจักร

งานบำรุงรักษา

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.