Fireman

  • ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศูนย์การค้า
  • ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย จป.
  • ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้า / ผู้รับเหมา
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์งานดับเพลิง ป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย อย่างน้อย 1 ปี
ความสามารถประจำตำแหน่งสำนึกความปลอดภัย, ความละเอียดรอบคอบ, Service Mind, ความอดทน, การแก้ปัญหา, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ, การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมดับเพลิง สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเป็นรอบได้