Category: Retailer Jobs

FIREMAN (พนักงานดับเพลิง) / Terminal 21 อโศก

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย จากธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม หรือ อาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก

FIREMAN (พนักงานดับเพลิง) / Terminal 21 Pattaya

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย จากธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม หรือ อาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

Event and Activity / Terminal 21 อโศก

หน้าที่รับผิดชอบ
 • สร้างสรรค์กิจกรรมและประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน
 • จัดทำและจัดหางานกิจกรรมที่แปลกใหม่+ทันสมัยและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติกิจกรรม Concept, กิจกรรมการแข่งขัน, การประกวด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาได้
 • เปิดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าเพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตกิจกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • ติดตามข้อมูลกิจกรรมและโปรโมชั่นตามศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุป ประมวลผลการออกสำรวจ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทฯที่มี HI-LIGHT ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหน่วยงานการแสดงต่างๆและองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม (SPONSOR)
 • พิจารณารูปแบบของกิจกรรม และประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์กิจกรรม
 • ทำสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังจบงานทุกครั้ง สรุปผลแบบสอบถาม+ขอบคุณ(SPONSOR) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมเบื้องต้นได้ พร้อมหาทางแก้ไข

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีในการทำงานด้าน Event Marketing
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล, คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก

Marketing Communication / Terminal 21 พระราม 3

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก
 • ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ
 • ดูแลบริหารสื่อทั้ง online และสื่อ offline โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Online: Website / Social Media
 • จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ Website, Digital directory, Digital signage และ Social Media ของศูนย์การค้า
 • ดูแลให้ทางฝ่ายศิลป์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ควรมีประสบการณ์ ด้าน Marketing communication 1-2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ, มีความชอบและเชียวชาญในสื่อทั้ง online & offline สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
 • เขียนข่าวได้, สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด อาทิ วีดีโอ, ดิจิตอล

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3