ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปและสถาบันการเงิน โดยกองทรัสต์จะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ หรือเช่า หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี โดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ โดยปัจจุบันโครงการมีโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ภายใต้กองทรัสต์

เว็บไซต์ LHSC รายงานประจำปี 2015
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปและสถาบันการเงิน ซึ่งกองทรัสต์จะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ หรือเช่า หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตีโดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ โดยปัจจุบันโครงการมีโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ภายใต้กองทรัสต์

เว็บไซต์ LHHOTEL รายงานประจำปี 2015