Marketing Communication / Terminal 21 พระราม 3

หน้าที่รับผิดชอบ
  • ดูแลประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก
  • ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ
  • ดูแลบริหารสื่อทั้ง online และสื่อ offline โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Online: Website / Social Media
  • จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ Website, Digital directory, Digital signage และ Social Media ของศูนย์การค้า
  • ดูแลให้ทางฝ่ายศิลป์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ควรมีประสบการณ์ ด้าน Marketing communication 1-2 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ, มีความชอบและเชียวชาญในสื่อทั้ง online & offline สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
  • เขียนข่าวได้, สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด อาทิ วีดีโอ, ดิจิตอล

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3