Author: LHMH Human Resource

Officer – Revenue & Contract

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสัญญา 0-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์การค้า Terminal 21
 • เจรจาต่อรองในการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาในแต่ละรอบ
 • การรับมอบพื้นที่จากร้านค้า
 • ออก Notice แจ้งเตือนในกรณีต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์กร

ตำแหน่งงานว่างศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา

 1. Assistant Manager – Marketing

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ของกิจกรรม Concept ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ ฯ
 • ติดต่อ ประสานงาน PR CONSULT และ CONTROL การปฏิบัติงานทั้งหมด
 • สร้าง Connection กับสื่อมวลชน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในการทำงานด้านสื่อมวลชน และมี Connection กับสื่อทุกแขนง และ 3 ปีสำหรับงานด้านบริหาร

 

2. ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดัน (EQ) Service Mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

3. เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารอาคาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • รักษาความปลอดภัยอาคาร และบริหารจัดการ การจราจร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปีในสายงาน LP
 • ความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
 • ผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง

4. ช่างเทคนิค ส่วนงานวิศวกรรมอาคาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด จัดทำพื้นที่ 5 ส ภายในห้องต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย เขียนบันทึกประจำวัน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี อายุ 20 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม
 • มีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
 • อ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้

5. Fireman

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศูนย์ฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีสำนึกความปลอดภัย, ความละเอียดรอบคอบ, Service Mind, ความอดทน, การแก้ปัญหา, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ, การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เคยผ่านการอบรมการดับเพลิง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งงานว่างศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก

 1. ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ต้อนรับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีเกิดปัญหาในศูนย์การค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดัน (EQ) Service Mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

2. Assistant Manager ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • บริหารควบคุมดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าที่เปิดในศูนย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานศูนย์ฯ
 • ดูแล พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการร้านค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • เจราจาแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย บริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าในศูนย์การค้า งานบริการลูกค้า 3-5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความสมารถในการวางแผน การบริหารงาน การบริหารทีม มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. Officer – Senior Officer ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • เป็นที่ปรึกษาและประสานงานด้านการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์ฯ และควบคุมให้ร้านค้าสามารถเปิดดำเนินการได้ทันตามกำหนดสัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและร้านค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการตรงในงานศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร Service Mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

4. Officer – Supervisor ส่วนงานบริหารอาคาร

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • รักษาความปลอดภัยอาคาร และบริหารจัดการ การจราจร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปีในสายงาน LP
 • ความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
 • ผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง

Officer – Senior Officer Marketing Communication (Retail Business)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก
 • ติดต่อ ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ
 • ดูแลและบริหารสื่อ Offline : โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

 

Officer – Supervisor Leasing

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ขายพื้นที่ในศูนย์การค้าทุกศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการปิดการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งกรณีขายใหม่ และขายทดแทนห้องหมดอายุสัญญา
 • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
 • ดูแลภาพรวมของศูนย์การค้าฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
 • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) =พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint