Author: LHMH Human Resource

Event & Activity Support

 • ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์
 • ติดต่อกิจกรรมจากองค์กรนอกให้มาใช้บริการของศูนย์ฯ เพื่อสร้างTraffic และเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์การค้า
 • สร้างสรรค์กิจกรรมและประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน1 ปีในการทำงานด้าน Event Marketing
ความสามารถประจำตำแหน่งการเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน

การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

คุณสมบัติอื่นๆคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน,มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

Art & Creative

 • รับข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ-สร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ GRAPHIC DESIGN ในรูปแบบของสื่อที่กำหนด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่ บรรยากาศ เวที ฉาก ซุ้มนิทรรศการ ป้ายชื่อร้านค้าในแต่ละกิจกรรม
 • ส่งแบบ ชิ้นงานที่ออกแบบด้วยเทคนิคการตัดสติ๊กเกอร์หรือเทคนิคอื่นๆ ให้ช่างศิลป์ประกอบชิ้นงาน(ขั้นตอนการผลิตสื่อต่อไป) พร้อมทั้งเข้าไปควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามแบบที่วางไว้ และช่วยเหลือช่างศิลป์ในการเซทอัพงาน
 • การแก้ปัญหาหน้างาน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์ หรืออื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน0-1 ปี ด้านการออกแบบ
ความสามารถประจำตำแหน่งมีความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การประสานงาน, ความละเอียดรอบคอบ

การติดต่อสื่อสาร และ Service Mind

คุณสมบัติอื่นๆมีความรับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Graphic Design ได้ สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอได้

Marketing Communication

 • ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์การค้า

และกิจกรรมภายในศูนย์ที่เข้ามาจากองค์กรนอก

 • ติดต่อ และประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า
 • ดูแลและบริหารสื่อทั้ง Online และ Offline
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานมี Connection เกี่ยวกับสื่อด้านใดด้านหนึ่ง เคยผ่านงานด้าน Event Marketing
ความสามารถประจำตำแหน่งความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ
คุณสมบัติอื่นๆคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

เขียนข่าวได้ , สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด อาทิ วีดีโอ, ดิจิตอล และ Single

Assistant Manager, ส่วนจัดการอาคารสถานที่

 • บริหาร วางแผนงานของฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่ รวมทั้งบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ทั้งในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และจราจร งานรักษาความสะอาดและจัดสวน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน5-10 ปี ด้านบริหารอาคารหรืออาคารขนาดใหญ่
ความสามารถประจำตำแหน่งเทคนิคการเจรจาต่อรอง ,การประสานงาน ,มนุษย์สัมพันธ์ ,การสื่อสาร ,สำนึกความปลอดภัย ,ความเป็นผู้นำ ,การวางแผนกลยุทธ์ ,การนำเสนองาน ,การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
คุณสมบัติอื่นๆ–     ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการอาคาร

-ผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง ผ่านการอบรมหัวหน้า จป. มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer /   Internet

Traffic & Security & CCTV

 • ปฏิบัติตามแผน และควบคุมความปลอดภัยของศูนย์การค้า ตรวจตราพื้นที่ / ลานจอดรถ / Service Corridor รวมทั้งตรวจตราร้านค้า และ Booth ต่างๆ
 • ดูแลระเบียบและความปลอดภัยเมื่อมีการจัดกิจกรรม
 • ร่วมจัดทำแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน และควบคุม ระบบอุปกรณ์ห้อง CCTV รวมถึงการควบคุมตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
 • ประเมินความเสี่ยง ป้องกัน และรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์ด้านงาน ศูนย์การค้า อาคารสูง หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถประจำตำแหน่งความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, การประสานงาน, มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง ผ่านการอบรมหัวหน้า จป. มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer /   Internet

Safety

 • ร่วมจัดทำแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน ควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย, แผนก่อนเกิดเหตุ
 • ฝึกอบรมแผนระหว่างเกิดเหตุ ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 • จัดทำแผนหลังเกิดเหตุ ฟื้นฟูทรัพย์สิน
 • จัดทำแผนงานและควบคุมฝึกซ้อมดับเพลิง Fire Man อาคาร ช่าง รปภ.
 • งานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ด้านงาน Loss Prevention อาคารสูง
ความสามารถประจำตำแหน่งความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, ความละเอียดรอบคอบ, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ, การประสานงาน, มนุษยสัมพันธ์, การเจรจาต่อรอง
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น /ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ

Fireman

 • ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศูนย์การค้า
 • ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย จป.
 • ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้า / ผู้รับเหมา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์งานดับเพลิง ป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย อย่างน้อย 1 ปี
ความสามารถประจำตำแหน่งสำนึกความปลอดภัย, ความละเอียดรอบคอบ, Service Mind, ความอดทน, การแก้ปัญหา, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ, การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมดับเพลิง สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเป็นรอบได้

Assistant Manager, ส่วนวิศวกรรม

 • บริหารงานวิศวกรรม รวมถึงงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถใช้งานในศูนย์การค้าได้อย่างราบรื่น ประหยัดพลังงาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
 • ควบคุมงานทุกระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)
 • กำหนดเป้าหมายหรือเครื่องชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหางานระบบ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน8-10 ปี ด้านบริหารอาคารหรืออาคารขนาดใหญ่
ความสามารถประจำตำแหน่งเทคนิคการเจรจาต่อรอง ,การประสานงาน ,มนุษย์สัมพันธ์ ,การสื่อสาร ,สำนึกความปลอดภัย ,ความเป็นผู้นำ ,การวางแผนกลยุทธ์ ,การนำเสนองาน ,การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
คุณสมบัติอื่นๆ– พูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ดี

– ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า

Technician Support

 • ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำเสนอข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน ร่วมฝึกซ้อมตามแผนการดับเพลิง เปิด-ปิดเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งงานระบบต่าง ๆ (Generator, Fire Pump, FCU, Gas, Waste Water Treatment, Telephone, ลิฟท์-บันไดเลื่อน)
วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานงานด้านการซ่อมแซม ดูแลระบบอาคารสูง ประเภทอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานโรงแรม
ความสามารถประจำตำแหน่งมีความรู้ความสามารถในการทำงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติอื่นๆอ่านแบบเป็น วิทยุสื่อสาร เครื่องมือช่าง รู้วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ได้