Banquet officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
  • ตรวจเช็คเกี่ยวกับขั้นตอนในการเปิด-ปิดห้องจัดเลี้ยง โดยใช้เช็คลิสต์เป็นเครื่องมือในการตรวจเช็ค
  • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าห้องประชุม สัมนาและ ห้องอาหารสะอาด, เรียบร้อย, พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้ถูกจัดไว้ได้มาตรฐานและตามเอกสารจากฝ่ายขาย
  • ตรวจเช็ครูปแบบการจัดห้องประชุมก่อนบริการลูกค้าตามมาตรฐานของโรงแรม
  • เช็ดทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในห้องอาหาร เช่น จุดบริการ, มุมที่โชว์ของต่างๆ บุฟเฟ่ต์, ต้นไม้ เป็นต้น
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกผ้าต่างๆ ที่ใช้ในห้องอาหาร, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าเช็ดปาก, ตลอดถึงการตรวจเช็คยอดของใช้ประจำเดือน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ม 6 , ปวช, อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตามสายงานของโรงแรมอย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความรู้ในการจัดรูปแบบงานต่างๆของห้องประชุม
  • มีความรู้ในการจับสเกิร์ตรูปแบบต่างๆได้
  • มีความรู้ในเรื่องการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพอสมควร

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong