Category: Hotelier Jobs

Guest Relation Executive / Grande Centre Point Pattaya

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • จัดเตรียมและตรวจสอบห้องพักสำหรับลูกค้าสำคัญ
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการให้บริการ สำหรับลูกค้าในโอกาสพิเศษต่างๆ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการฝึกอบรมด้านงานให้บริการ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือล้น

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Pattaya

Assistant Housekeeper (Floor Supervisor)/ Grande Centre Point Terminal 21

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจเช็คห้องพัก และพื้นที่อื่นๆ ได้ตามสถานการณ์แต่ละวัน
 • มีความคล่องตัวในการทำงานที่เร่งด่วน
 • สามารถสอนงาน แนะนำพนักงานภายใต้การดูแลได้
 • สามารถทำงานแทน Maid ได้ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงแรมให้สะอาด สวยงาม อยู่ในสภาพดี

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์เป็น Floor Supervisor
 • มีทักษะงาน Public Area และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพเรียบร้อย

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Terminal 21

Recreation Officer / Grande Centre Point Sukhumvit 55

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและควบคุมคุณภาพรวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
 • จัดทำรายงานและงบประมาณ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก
 • งานแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • จัดกิจกรรมให้กับลูกค้า
 • จัดการอบรมสำหรับพนักงานแผนกอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี พละศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีประสบการทำงานฟิตเนสในตำแหน่ง Instructor
 • ประสบการณ์การทำงานโรงแรม ไม่เกิน 1 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ฟิตเนส
 • สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมการออกกำลังกายได้
 • มีทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Sukhumvit 55

Telephone Operator / Grande Centre Point Sukhumvit 55

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการรับโทรศัพท์ทั้งสายภายในและภายนอก
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงาน Telephone Operator
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ,เครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีความละเอียดรอบคอบในงานที่ปฎิบัติ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Sukhumvit 55

Reservation Officer / Grande Centre Point Ratchadamri

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
 • ให้การสนทนาที่อบอุ่น และมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อประสานงานด้วยความรู้สึกที่ strong sense ของความเข้าใจและความถูกต้อง
 • สร้างและรักษาระเบียบการสำรองห้องพักโดยปกติวันที่เข้าพักและรายชื่อเรียงตามตัวอักษร
 • ติดตามห้องว่าง และ ช่วยในการพัฒนาการคาดการณ์สำหรับรายได้จากห้องพัก
 • รู้ประเภทของห้องพักโรงแรม
 • รู้ทุกแพคเกจของโรงแรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 1 ปี
 • พูดอ่านเขียนและเข้าใจภาษาหลักที่ใช้ในการทำงาน
 • มีความเข้าใจด้านสินค้าและบริการ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Ratchadamri

Guest Service Executive / Grande Centre Point Ratchadamri

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ตรง และ/หรือสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Ratchadamri

Finance Officer / Grande Centre Point Ratchadamri

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารเพื่อวางบิล – รับเช็ค
 • ตรวจเช็ครายการเงินรับชำระประจำวันให้ตรงตามรายงาน
 • จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
 • ตรวจเช็คเงินเข้า – ออก Statement
 • ติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงิน และลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเงิน
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการคืนเงินลูกค้า
 • เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ทางการเงิน
 • รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี – การเงิน
 • ความรู้ด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Wold, Excel) ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านการคิดคำนวณ และสามารถใช้เครื่องคำนวณได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Ratchadamri

Finance Officer / Grande Centre Point Sukhumvit 55

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารเพื่อวางบิล – รับเช็ค
 • ตรวจเช็ครายการเงินรับชำระประจำวันให้ตรงตามรายงาน
 • จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
 • ตรวจเช็คเงินเข้า – ออก Statement
 • ติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงิน และลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเงิน
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการคืนเงินลูกค้า
 • เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ทางการเงิน
 • รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี – การเงิน
 • ความรู้ด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Wold, Excel) ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านการคิดคำนวณ และสามารถใช้เครื่องคำนวณได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Sukhumvit 55

Guest Service Executive / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ตรง และ/หรือสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Guest Relation Executive / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • จัดเตรียมและตรวจสอบห้องพักสำหรับลูกค้าสำคัญ
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการให้บริการ สำหรับลูกค้าในโอกาสพิเศษต่างๆ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการฝึกอบรมด้านงานให้บริการ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือล้น

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Telephone Operator / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการรับโทรศัพท์ทั้งสายภายในและภายนอก
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงาน Telephone Operator
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ,เครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีความละเอียดรอบคอบในงานที่ปฎิบัติ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Bell Captain / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้ายกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกค้า
 • ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือเคยทำงานตำแหน่ง Bell Captain จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Security Officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจและควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.
 • ศึกษาหาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการใช้กฎระเบียบต่อพนักงาน
 • จัดทำบันทึกเหตุการณืที่เกิดขึ้นทุกวัน
 • ตรวจสอบสถานที่ตามห้องจัดเลี้ยง
 • จัดให้มีการเรียนรู้วิธีการสอบสวน
 • ทบทวนแผนการปฎิบัติงานในกรณืเกิดเพลิงไหม้
 • จัดตารางเพื่อตรวจสอบเป็นรายวัน
 • จัดให้มีการตรวจตามสถานที่ต่างๆในโรงแรม.

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา อย่างน้อย ระดับ อาชีวศึกษา
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานรักษาความปลอดภัย/ รักษาความปลอดภัยธุรกิจโรงแรม
 • มีความเข้าใจใน การให้บริการ และ มีความเข้าใจใน การรักษาความปลอดภัย
 • สามารถควบคุม ฝูงชน ดำเนินการ และ สามารถ ควบคุมการจราจร
 • เข้าร่วม การฝึกอบรมไฟขั้นพื้นฐาน
 • เคยอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Recreation Officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและควบคุมคุณภาพรวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
 • จัดทำรายงานและงบประมาณ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก
 • งานแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • จัดกิจกรรมให้กับลูกค้า
 • จัดการอบรมสำหรับพนักงานแผนกอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี พละศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีประสบการทำงานฟิตเนสในตำแหน่ง Instructor
 • ประสบการณ์การทำงานโรงแรม ไม่เกิน 1 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ฟิตเนส
 • สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมการออกกำลังกายได้
 • มีทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Banquet officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจเช็คเกี่ยวกับขั้นตอนในการเปิด-ปิดห้องจัดเลี้ยง โดยใช้เช็คลิสต์เป็นเครื่องมือในการตรวจเช็ค
 • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าห้องประชุม สัมนาและ ห้องอาหารสะอาด, เรียบร้อย, พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้ถูกจัดไว้ได้มาตรฐานและตามเอกสารจากฝ่ายขาย
 • ตรวจเช็ครูปแบบการจัดห้องประชุมก่อนบริการลูกค้าตามมาตรฐานของโรงแรม
 • เช็ดทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในห้องอาหาร เช่น จุดบริการ, มุมที่โชว์ของต่างๆ บุฟเฟ่ต์, ต้นไม้ เป็นต้น
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกผ้าต่างๆ ที่ใช้ในห้องอาหาร, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าเช็ดปาก, ตลอดถึงการตรวจเช็คยอดของใช้ประจำเดือน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม 6 , ปวช, อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตามสายงานของโรงแรมอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ในการจัดรูปแบบงานต่างๆของห้องประชุม
 • มีความรู้ในการจับสเกิร์ตรูปแบบต่างๆได้
 • มีความรู้ในเรื่องการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพอสมควร

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Bellman / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ทักทายและให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • ดูแลกระเป๋าสัมภาระ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • ให้บริการด้านอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Senior Guest Service Executive / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบ
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบงานเอกสารต่างๆของแผนก
 • ตรวจสอบและตอบอีเมล์ของแผนก
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการฝึกอบรมด้านงานให้บริการ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Guest Service Supervisor / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ เคยผ่านการฝึกอบรม ฝึกงาน ด้านงานให้บริการ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือล้น มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีใจรักงานบริการ (Service Mind)

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Technician / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จดมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าอาคาร
 • จดมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ตรวจเช็คสัญญาณภาพกล้อง CCTV
 • เปิด-ปิดระบบต่างๆในอาคาร
 • ตรวจเช็คสภาพห้องเครื่องตามห้องต่างๆ
 • รับงานแจ้งซ่อมของลูกค้าและส่วนกลาง
 • งานตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจเช็คสต๊อก
 • บำรุงรักษาห้องหม้อแปลง
 • ทำ PREVENTIVE GENERATOR & FIRE PUMP
 • งานดูแลระบบสระว่ายน้ำ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช – ปวส หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความรู้ด้านการ Maintenance/ Preventive
 • มีความสามารถแก้ไขและซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆใน โรงแรมฌเช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ดับเพลิง MATV CCTV อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ลิฟท์
 • มีความรู้ด้านดูแลสระว่ายน้ำ
 • มีความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Event and Catering Executive / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ในการชักชวนธุรกิจจัดเลี้ยงและให้มั่นใจว่าลูกค้าความพึงพอใจกับการทำงานทั้งหมดที่จอง
 • ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการของฟังก์ชั่นที่จัดเลี้ยงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า รายละเอียดจะปฏิบัติตามและฟังก์ชั่นที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างโปรโมชั่นและแพคเกจการประชุม
 • สนับสนุนทีมขายในการบรรลุเป้าหมายการขาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3 ปีประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยง

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Guest Relation Manager / Grande Center Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ต้อนรับแขกผู้เข้าพัก สร้างความประทับใจแรกและสร้างความผ่อนคลายให้แก่แขกเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม
 • ประสานงานกับทางแผนกต้อนรับส่วนหน้าเพื่อให้การเช็คอินหรือเช็คเอาท์เป็นไปอย่างราบรื่น ดูแลจัดเก็บสัมภาระของแขกผู้เข้าพัก ไปจนถึงดูแลในส่วนของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
 • แจ้งแขกผู้เขาพักถึงบริการภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำ สปา และบริการอื่นๆ เช่น อาหารเช้า และตัวเลือกสำหรับมื้ออาหารค่ำ
 • แนะนำสถานที่พักผ่อนหย่อนใหญ่ภายนอกโรงแรม เช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งทานอาหาร หรือแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ
 • ดูแลจัดการภาพรวมของพนักงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานยกกระเป๋า แม่บ้าน และพนักงานห้องอาหาร รวมถึงมีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของพนักงานอีกด้วย
 • ตรวจสอบห้องพักว่าได้มีการจัดเตรียมเรียบร้อยก่อนแขกจะเดินทางมาถึงหรือเช็คอิน
 • จัดการข้อร้องเรียนจากแขกผู้เข้าพัก แก้ไขปัญหา และหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
 • ดูแลแขก VIP หรือแขกที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เป็นต้น
 • เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแขกผู้เข้าพักและพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบข้อเสนอแนะจากแขกผู้เข้าพัก และปรับปรุงพัฒนาบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หรือเคยผ่านการฝึกอบรมด้านงานให้บริการ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Reservation Officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
 • ให้การสนทนาที่อบอุ่น และมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อประสานงานด้วยความรู้สึกที่ strong sense ของความเข้าใจและความถูกต้อง
 • สร้างและรักษาระเบียบการสำรองห้องพักโดยปกติวันที่เข้าพักและรายชื่อเรียงตามตัวอักษร
 • ติดตามห้องว่าง และ ช่วยในการพัฒนาการคาดการณ์สำหรับรายได้จากห้องพัก
 • รู้ประเภทของห้องพักโรงแรม
 • รู้ทุกแพคเกจของโรงแรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 1 ปี
 • พูดอ่านเขียนและเข้าใจภาษาหลักที่ใช้ในการทำงาน
 • มีความเข้าใจด้านสินค้าและบริการ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Duty Manager / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับนโยบายของผู้บังคับบัญชา วางแผนงานและร่วมกำหนดเป้าหมายการปฎิบัติงานของแผนก
 • มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดตามและควบคุมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามมาตรฐาน
 • แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ควบคุมดูแล จัดให้มีพนักงานพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงอย่างพอเพียง
 • รวบรวมข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • รวบรวมข้อมูล และ สนับสนุน ผู้บังคับบัญชา ในการวางแผนงานประจำแผนก
 • ดูแลการให้บริการ และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก และส่วนบริการอื่นๆ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • จัดเตรียมรายงานสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานให้บริการส่วนหน้า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานหัวหน้างาน Supervisor
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานของแผนก

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong

Assistant Housekeeper (Floor Supervisor) / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจเช็คห้องพัก และพื้นที่อื่นๆ ได้ตามสถานการณ์แต่ละวัน
 • มีความคล่องตัวในการทำงานที่เร่งด่วน
 • สามารถสอนงาน แนะนำพนักงานภายใต้การดูแลได้
 • สามารถทำงานแทน Maid ได้ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงแรมให้สะอาด สวยงาม อยู่ในสภาพดี

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์เป็น Floor Supervisor
 • มีทักษะงาน Public Area และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพเรียบร้อย

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong