Guest Service Supervisor / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ เคยผ่านการฝึกอบรม ฝึกงาน ด้านงานให้บริการ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือล้น มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีใจรักงานบริการ (Service Mind)

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong