Leasing Officer-Asst. Manager (Food)

หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารพื้นที่เช่าขายให้ได้ตามแบรนด์ และพื้นที่ที่กำหนด ภายใต้โครงสร้างราคาที่กำหนด
 • ปิดการขายให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • วิเคราะห์ และจัดการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งประจำสัปดาห์และเดือน
 • จัดทำเอกสารประกอบการขาย และเอกสารอื่นๆ ในการเช่าพื้นที่
 • สำรวจตลาด และคู่แข่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการจัดการการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการเจรจาจูงใจ และการต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี

สถานที่ทำงาน : อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพินี