Security Officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจและควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.
 • ศึกษาหาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการใช้กฎระเบียบต่อพนักงาน
 • จัดทำบันทึกเหตุการณืที่เกิดขึ้นทุกวัน
 • ตรวจสอบสถานที่ตามห้องจัดเลี้ยง
 • จัดให้มีการเรียนรู้วิธีการสอบสวน
 • ทบทวนแผนการปฎิบัติงานในกรณืเกิดเพลิงไหม้
 • จัดตารางเพื่อตรวจสอบเป็นรายวัน
 • จัดให้มีการตรวจตามสถานที่ต่างๆในโรงแรม.

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา อย่างน้อย ระดับ อาชีวศึกษา
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานรักษาความปลอดภัย/ รักษาความปลอดภัยธุรกิจโรงแรม
 • มีความเข้าใจใน การให้บริการ และ มีความเข้าใจใน การรักษาความปลอดภัย
 • สามารถควบคุม ฝูงชน ดำเนินการ และ สามารถ ควบคุมการจราจร
 • เข้าร่วม การฝึกอบรมไฟขั้นพื้นฐาน
 • เคยอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong