Category: Corporate Careers

Officer – Revenue & Contract

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสัญญา 0-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์การค้า Terminal 21
 • เจรจาต่อรองในการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาในแต่ละรอบ
 • การรับมอบพื้นที่จากร้านค้า
 • ออก Notice แจ้งเตือนในกรณีต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์กร

Officer – Senior Officer Marketing Communication (Retail Business)

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

 • ดูแล ประสานงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากศูนย์ ฯ และเข้ามาภายในศูนย์จากองค์กรนอก
 • ติดต่อ ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวกิจกรรมและรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ ฯ
 • ดูแลและบริหารสื่อ Offline : โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรับผิดชอบสูง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง EQ
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

 

Officer – Supervisor Leasing

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ขายพื้นที่ในศูนย์การค้าทุกศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการปิดการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งกรณีขายใหม่ และขายทดแทนห้องหมดอายุสัญญา
 • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
 • ดูแลภาพรวมของศูนย์การค้าฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
 • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) =พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint

Officer – Supervisor Promotion

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบการขายพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
 • หาร้านค้าใหม่ๆและนำเสนอ Concept ในการขายพื้นที่ส่วนกลางในงานที่ตนรับผิดชอบ
 • สำรวจตลาดและคู่แข่ง
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อส่งลูกค้าเข้าพื้นที่
 • ทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายรายเดือน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปด้านการขาย หรือการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้าหรือธุรกิจค้าปลีก
 • ภาษาอังกฤษ (English) การฟัง Listening (Listening)=พอใช้ การพูด (Speaking) = พอใช้ การอ่าน (Reading) = พอใช้ การเขียน (Writing) = พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) Microsoft Word/ Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint

Officer – Senior Officer Business Development

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนโครงการใหม่ของบริษัท เช่น ศึกษากำลังซื้อในรัศมีโครงการ, ศึกษาคู่แข่ง, SWOT Analysis, ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในรัศมีเป้าหมาย เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูลธุรกิจศูนย์การค้า และค้าปลีก โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้งานของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะ/สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ ที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในด้าน Business Development ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป