Category: Corporate Careers

Officer/ Supervisor – ส่วนงาน Promotion

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่กำกัดเพศ
 3. อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านศูนย์การค้า หรือการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น
 6. มีทักษะในการเจรจา
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ขายพื้นที่ศูนย์การค้าที่รับผิดชอบ
 • Create งานในศูนย์การค้า
 • ทำรายงานสรุปข้อมูลการขาย
 • สำรวจร้านค้าตามศูนย์การค้า และสถานที่อื่น
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และศูนย์การค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับร้านค้า และติดตามในการจัดงาน Promotion

Officer – Human Resources (Internal Communication & Employee Relations)

Roles and Responsibilities:

 • Develop and deploy Human Resource communication plan including newsletter, news, articles, monthly magazine and internal projects.
 • Development and implementation of websites and social media.
 • Establish and maintain effective working relationships with department staff, news media representatives, various agency or public groups and organisations.
 • Planning, implementing and evaluating effective multi-media public information/communication campaigns and programs.
 • Exercise considerable individual initiative and independent judgment in applying and
  interpreting quality/communication policies and procedures, and departmental policies and procedures.
 • Event planning and coordination procedures.

Qualifications:

 • Bachelor Degree in Communication or Public Relations, Journalism and Mass Communication, Human Resources Management
 • Internal communications or experience with employee communication will be advantage
 • Strong hand-on experience and knowledge in developing and use of Digital & Social Media communications.
 • Strong Communication skills both Thai and English, Chinese will be a plus
 • Knowledge of journalism practices and written communications skills, including researching, writing, editing and producing all forms of written communication
 • Skill in verbal communications including presentation of complex, technical or sensitive information and negotiation skills
 • Excellent Teamwork & Positive Attitude
 • Work well under pressure

Manager/ Asst. Manager – Human Resources (Recruitment & Employee Relations)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม บัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารการสรรหาว่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กรอย่างน้อย 3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ ดำเนินการ และอยู่ระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น
 • มีความรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารโรงแรม และ/หรือการบริหารศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • งานว่าจ้างและทะเบียนประวัติ
 • ดูแลขึ้นตอนการลาออกและเกษียณอายุพนักงาน
 • จัดทำรายงานประจำปีและการจ้างงานคนพิการ
 • งานบริการข้อมูลการพนักงาน HR Information System
 • งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน
 • จัดระบบงาน และจัดทำวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนงบประมาณประจำปีเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก กิจกรรมสัมพันธ์
 • งานอื่นฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง:

Knowledge ความรู้/

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, ด้าน Technical Skill การนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ประยุกต์งาน HR กับสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และ Focus on Customer ความรู้กฎหมายแรงงานเชิงลึก กฎหมายอาชีวอนามัยฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Skill ทักษะ/             

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel
 • Problem Solving    ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Communication     การสื่อสารโดยใช้คำพูดได้ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์
 • Competency Based Interview การสัมภาษณ์ด้วยพื้นฐานความสามารถ

Attribute คุณลักษณะ/

 • Innovation ส่งเสริมกิจกรรม Knowledge Management ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • Leadership :Strategic เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • Flexibility มีสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานในทุกระดับ
 • Building Relationship การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายใน และลูกค้าขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงาน
 • Team work ทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ

Officer/ Asst. Manager Leasing – (food 1, minishop 1)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Management, Business Administration, or any related fields.
 • Age 25 years old or above, all genders are welcomed.
 • At least 2 years working experience
 • Excellent command in English
 • Good communication and negotiation skills
 • Good personality, friendly, trendy.
 • Experiences in Sales & Marketing and/or Customer Service in retail industry would be a plus.

Key Responsibilities:

 • Coordinate with business brands and persuade them to lease the area in every project of the company.
 • Follow market trends and updates
 • Conduct report as assigned
 • Coordinate within the organization

Officer/ Asst. Manager Leasing – fashion brand (2)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Management, Business Administration, or any related fields.
 • Age 25 years old or above, all genders are welcomed.
 • At least 2 years working experience
 • Excellent command in English
 • Good communication and negotiation skills
 • Good personality, friendly, trendy and interested in fashion.
 • Experiences in Sales & Marketing and/or Customer Service in retail industry would be a plus.

Key Responsibilities:

 • Coordinate with fashion brands and persuade them to lease the area in every project of the company.
 • Follow market trends and updates
 • Conduct report as assigned
 • Coordinate within the organization

Officer/Sr. Officer Retail Marketing Communication (1)

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ: ชาย/ หญิง
 • อายุ: 25 – 30 ปี

ประสบการณ์:

 • เคยมีประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติ:

 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ:

 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ สร้าง brand กับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ดูแลสื่อทั้ง Online และ Offline ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลภาพลักษณ์องค์กร และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่อีเมล์: HR@lhmh.co.th