Bell Captain / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
  • ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้ายกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกค้า
  • ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  • ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือเคยทำงานตำแหน่ง Bell Captain จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong