Duty Manager / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับนโยบายของผู้บังคับบัญชา วางแผนงานและร่วมกำหนดเป้าหมายการปฎิบัติงานของแผนก
 • มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดตามและควบคุมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามมาตรฐาน
 • แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ควบคุมดูแล จัดให้มีพนักงานพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงอย่างพอเพียง
 • รวบรวมข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • รวบรวมข้อมูล และ สนับสนุน ผู้บังคับบัญชา ในการวางแผนงานประจำแผนก
 • ดูแลการให้บริการ และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก และส่วนบริการอื่นๆ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • จัดเตรียมรายงานสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานให้บริการส่วนหน้า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานหัวหน้างาน Supervisor
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานของแผนก

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong