Reservation Officer / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
 • ให้การสนทนาที่อบอุ่น และมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อประสานงานด้วยความรู้สึกที่ strong sense ของความเข้าใจและความถูกต้อง
 • สร้างและรักษาระเบียบการสำรองห้องพักโดยปกติวันที่เข้าพักและรายชื่อเรียงตามตัวอักษร
 • ติดตามห้องว่าง และ ช่วยในการพัฒนาการคาดการณ์สำหรับรายได้จากห้องพัก
 • รู้ประเภทของห้องพักโรงแรม
 • รู้ทุกแพคเกจของโรงแรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 1 ปี
 • พูดอ่านเขียนและเข้าใจภาษาหลักที่ใช้ในการทำงาน
 • มีความเข้าใจด้านสินค้าและบริการ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong