Guest Service Executive / Grande Centre Point Ratchadamri

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
 • ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ตรง และ/หรือสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Ratchadamri