Finance Officer / Grande Centre Point Ratchadamri

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารเพื่อวางบิล – รับเช็ค
 • ตรวจเช็ครายการเงินรับชำระประจำวันให้ตรงตามรายงาน
 • จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
 • ตรวจเช็คเงินเข้า – ออก Statement
 • ติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงิน และลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเงิน
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการคืนเงินลูกค้า
 • เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ทางการเงิน
 • รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี – การเงิน
 • ความรู้ด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Wold, Excel) ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านการคิดคำนวณ และสามารถใช้เครื่องคำนวณได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Ratchadamri