Telephone Operator / Grande Centre Point Sukhumvit 55

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการรับโทรศัพท์ทั้งสายภายในและภายนอก
 • ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงาน Telephone Operator
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ,เครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโรงแรม
 • มีความละเอียดรอบคอบในงานที่ปฎิบัติ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Sukhumvit 55