Recreation Officer / Grande Centre Point Sukhumvit 55

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและควบคุมคุณภาพรวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
 • จัดทำรายงานและงบประมาณ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก
 • งานแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • จัดกิจกรรมให้กับลูกค้า
 • จัดการอบรมสำหรับพนักงานแผนกอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี พละศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีประสบการทำงานฟิตเนสในตำแหน่ง Instructor
 • ประสบการณ์การทำงานโรงแรม ไม่เกิน 1 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ฟิตเนส
 • สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมการออกกำลังกายได้
 • มีทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Sukhumvit 55