Assistant Manager, ส่วนจัดการอาคารสถานที่

  • บริหาร วางแผนงานของฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่ รวมทั้งบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ทั้งในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และจราจร งานรักษาความสะอาดและจัดสวน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน5-10 ปี ด้านบริหารอาคารหรืออาคารขนาดใหญ่
ความสามารถประจำตำแหน่งเทคนิคการเจรจาต่อรอง ,การประสานงาน ,มนุษย์สัมพันธ์ ,การสื่อสาร ,สำนึกความปลอดภัย ,ความเป็นผู้นำ ,การวางแผนกลยุทธ์ ,การนำเสนองาน ,การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
คุณสมบัติอื่นๆ–     ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการอาคาร

-ผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น / ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง ผ่านการอบรมหัวหน้า จป. มีความชำนาญใช้โปรแกรม Computer /   Internet