Assistant Housekeeper (Floor Supervisor)/ Grande Centre Point Terminal 21

หน้าที่รับผิดชอบ
  • ตรวจเช็คห้องพัก และพื้นที่อื่นๆ ได้ตามสถานการณ์แต่ละวัน
  • มีความคล่องตัวในการทำงานที่เร่งด่วน
  • สามารถสอนงาน แนะนำพนักงานภายใต้การดูแลได้
  • สามารถทำงานแทน Maid ได้ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน
  • ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงแรมให้สะอาด สวยงาม อยู่ในสภาพดี

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์เป็น Floor Supervisor
  • มีทักษะงาน Public Area และสามารถทำงานได้หลากหลาย
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพเรียบร้อย

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Terminal 21