Assistant Manager, ส่วนวิศวกรรม

  • บริหารงานวิศวกรรม รวมถึงงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของลิฟท์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบสัญญาณไฟ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถใช้งานในศูนย์การค้าได้อย่างราบรื่น ประหยัดพลังงาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • ควบคุมงานทุกระบบ (ระบบแก๊ส ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบสัญญาณเตือนภัย)
  • กำหนดเป้าหมายหรือเครื่องชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  • วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหางานระบบ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน8-10 ปี ด้านบริหารอาคารหรืออาคารขนาดใหญ่
ความสามารถประจำตำแหน่งเทคนิคการเจรจาต่อรอง ,การประสานงาน ,มนุษย์สัมพันธ์ ,การสื่อสาร ,สำนึกความปลอดภัย ,ความเป็นผู้นำ ,การวางแผนกลยุทธ์ ,การนำเสนองาน ,การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
คุณสมบัติอื่นๆ– พูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ดี

– ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า