Safety

  • ร่วมจัดทำแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน ควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย, แผนก่อนเกิดเหตุ
  • ฝึกอบรมแผนระหว่างเกิดเหตุ ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  • จัดทำแผนหลังเกิดเหตุ ฟื้นฟูทรัพย์สิน
  • จัดทำแผนงานและควบคุมฝึกซ้อมดับเพลิง Fire Man อาคาร ช่าง รปภ.
  • งานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ด้านงาน Loss Prevention อาคารสูง
ความสามารถประจำตำแหน่งความเป็นผู้นำ, สำนึกความปลอดภัย, การสอนงาน, ความละเอียดรอบคอบ, Service Mind, การวางแผน, การแก้ปัญหา, ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ, การประสานงาน, มนุษยสัมพันธ์, การเจรจาต่อรอง
คุณสมบัติอื่นๆผ่านการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น /ก้าวหน้า /ขั้นรุนแรง ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ