Assistant Manager, Customer Relations

  • บริหารควบคุมดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าที่เปิดในศูนย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานศูนย์ฯ
  • ดูแล พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการร้านค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
  • เจราจาแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย บริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานมีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าในศูนย์การค้า งานบริการลูกค้า 3-5 ปี

และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

ความสามารถประจำตำแหน่งการวางแผน การบริหารงาน การบริหารทีม มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี อดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติอื่นๆมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน